خانواده سبز هلیله

دوشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1390

زندگی و تفاوت باورها

من باور دارم ...... که بلوغ بیشتر به انواع تجربیاتی که داشته ایم و آنچه از آن آموخته ایم بستگی دارد تا به این حد که چند بار جشن تولد گرفته ایم.

من باور دارم...... که همیشه کافی نیست توسط دیگران بخشیده شویم ،گاهی باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان را ببخشیم.

من باور دارم...... که صرف نظر از این که چقدر دلمان شکسته باشد،دنیا به خاطر غم وغصه ما از حرکت باز نخواهد ایستاد.

من باور دارم...... که زمینه ها و شرایط خانوادگی و اجتماعی بر آنچه هستم تاثیر گذار بوده اند اما من خودم مسئول آنچه خواهم شد هستم.

من باور دارم...... که نباید خیلی برای کشف یک راز کند و کاو کنم، زیرا ممکن است برای همیشه زندگی مرا تغییر دهد.

من باور دارم...... که دو نفر ممکن است دقیقاًبه یک چیز نگاه کنند و دو چیز کاملاً متفاوت را ببینند.

من باور دارم...... که زندگی ما ممکن است ظرف تنها چند ساعت توسط کسانی که حتی آن ها را نمی شناسیم تغییر یابد.

من باور دارم...... که گواهی نامه ها و تقدیرنامه هایی که بر روی دیوار نصب شده اند برای ما احترام ومنزلت به ارمغان نخواهند آورد.

من باور دارم......شادترین مردم لزوماً کسی است که بهترین چیزها را دارد نیست بلکه کسی است که از چیزهایی که دارد بهترین استفاده را می کند.