خانواده سبز هلیله

شنبه 18 تیر‌ماه سال 1390

عاشق کیست؟

شخصی عاشق دختری بود،و سالیان دراز آرزوی وصال او را داشت پس از چندین سال به معشوق پیغام داد که در فلان مکان نیمه شب حاضر باش که برای دیدن تو خواهم آمد،از ناحیه معشوق برای عاشق خبر آوردند که بسیار خوب قبول است عاشق از شنیدن این خبر گوسفندها قربونی کرد وبه فقرا؛بخشش واحسان نمود وهمان شب در مکان گفته شده ،منتظر بنشست ولی متاسفانه خوابش گرفت،چون نیمه شب شد،معشوق آمد واو را در خواب دید،در بالین او نشست وقدری از آستین قبایش را برید وچند گردو در جیب او ریخت،یعنی تو هنوز طفلی ولیاقت عشق را نداری برو با این گردوها بازی کن.

چون سحر از خواب ،عاشق برجهید 

آستین وگردو کانها را بدید 

گفت معشوق ما همه صدق وصفا است 

 آنچه بر ما می رسد آنهم ز ما است 

 

موفق و موید باشید