خانواده سبز هلیله

دوشنبه 13 تیر‌ماه سال 1390

آیا می دانی مومن کیست؟

ویژگی های مومن از دیدگاه امیرمومنان امام علی(ع): 

 

- مومن کسی است که مردم از او در مورد مال و جان و آبروی خود در امان باشند.

- رفتارش ملایم است.

- شیوه زندگی او و  راه رفتنش آمیخته با فروتنی است.

- حاضر است خود را به زحمت بیندازد تا دیگران در آسایش باشند.

- در دوستی خالص است.

- درپیمان استوار است.

- در داوری ها ستم نمی ورزد و جانب داری نمی کند.

- عذر پذیر است.

- بسیار بخشنده است، بی آنکه اسرافگر باشد یا زیاده روی کند.

- در نبودن اشخاص حقوق آنها را رعایت می کند.

- پرده اسرار کسی را نمی درد.

- دراسرار مردم امین و امانت دار است.

- دانش و شکیبایی را با هم به کار می برد.

- از زورگویی ، دروغ و نادانی، می پرهیزد.

- نسبت به زیر دستان خود سخت گیری و بدرفتاری نمی کند.

- بخل نمی ورزد.

- شتاب نمی کند.

- جز به راست سخن نمی گوید.

- نه متکبر و خود خواه است و نه حیله گر و مکار.

- نه عیب جوی مردم است و نه در پشت سر آنان بدگویی میکند.

- سست وسهل انگار نیست.

- در اموری که به او مربوط نیست، دخالتهای نامناسب نمی کند.

- سکوت را اختیار می کند تا از لغزشها سالم بماند.

- زندگی را سخت نمی گیرد.

- در تنگدستی عزت نفس خود را پاس می دارد.

- لاف زن نیست.

- اگر از کسی دوری می کند از سر کبر و خود پسندی نیست.

- در روابط خود با مردم انصاف را رعایت می کند.

- بی جهت کسی را سرزنش نمی کند.

- اگر می پرسد مقصودش یاد گرفتن است.

- یاری کننده دین است.

- در آسایش خود را فراموش نمی کند و مغرور نمی گردد.    

 

موفق و سربلند باشید.