خانواده سبز هلیله

یکشنبه 5 تیر‌ماه سال 1390

مداد شو

 

پسرک از پدر بزرگش پرسید:

-پدر بزرگ درباره چه می نویسی؟ 

پدر بزرگ پاسخ داد:

درباره تو پسرم، اما مهم تر از آنچه می نویسم، مدادی است که با آن می نویسم.می خواهم وقتی بزرگ شدی، تو هم مثل این مداد بشوی ! 

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید:

- اما این هم مثل بقیه مدادهایی است که دیده ام. 

پدر بزرگ گفت: بستگی داره چطور به آن نگاه کنی. در این مداد 5 صفت هست که اگر به دستشان بیاوری برای تمام عمرت با دنیا به آرامش می رسی.  

 

صفت اول:می توانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند. اسم این دست خداست. او همیشه باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد.  

 

صفت دوم: باید گاهی از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تیزتر می شود و اثری که از خود بجا می گذارد ظریف تر و باریک تر است. پس بدان که باید رنج هایی تحمل کنی، چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.  

 

صفت سوم: مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه، از پاک کن استفاده کنیم. بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست. مهم این است که خودت را در مسیر درست نگه داری.  

 

صفت چهارم: چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است.  

 

صفت پنجم: مداد همیشه اثری از خود بجا می گذارد. پس بدان هر کاری که در زندگی ات می کنی، ردی از تو به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کاری که می کنی، هشیار باشی و بدانی چه می کنی.  

 

موفق و موید باشید.