خانواده سبز هلیله

سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1389

شروع

یاد خدا

لحظه های شادی خدا را ستایش کن

لحظه های سختی خدا را جستجو کن

لحظات آرامش خدا را مناجات کن

لحظات درد به خدا اعتماد کن

ودر تمام لحظات خدا را شکر کن.